gototopgototop
O škole

Základná škola Lietava je plnoorganizovanou školou s právnou subjektivitou. Poskytuje základné vzdelanie v súlade s hodnotami v zmysle vedeckého poznania a v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie.

Súčasťou školy je zariadenie školského stravovania a školský klub detí.

Škola ako samostatná rozpočtová organizácia bola v súčasnej podobe zriadená dňa 1. júla 2002 obcou Lietava.

Poslanie školy:

Na základe tradícii obce a školy výchovu a vzdelávanie žiaka prispôsobiť súčasnosti múdro, zdravo a s nadhľadom.

Hodnoty školy: vzdelanosť


 1. ústretovosť
 2. prosociálnosť
 3. priateľstvo
 4. tolerancia
 5. pracovitosť

Vízia:

Progresívna škola, ktorá každému žiakovi poskytne kvalitné podmienky v základnom vzdelávaní. Upriamená na získanie takých etických hodnôt ako tolerancia, otvorenosť, úcta, dôvera a spravodlivosť.

Silné stránky školy:

 • záujem o stratégiu školy zo strany učiteľov
 • projekty Škola podporujúca zdravie, Otvorená škola, Infovek
 • individuálny prístup k problémovým žiakom
 • dobrá spolupráca so zriaďovateľom školy
 • dobrá spolupráca s rodičmi a výchovno-vzdelávacími inštitúciami
 • podpora ďalšieho vzdelávania učiteľov
 • široká podpora záujmových aktivít
 • pokojné prostredie školy
 • horské prostredie školy a okolia
 • športový areál v priestoroch školy
 • knižnica v obci
 • novovybudovaná učebňa IKT
 • detské ihrisko
 • špeciálna učebňa s interaktívnou tabuľou a osobnými počítačmi

 

HISTÓRIA

V roku 1953 bola v Lietave zriadená osemročná stredná škola. Vyučovalo sa v štyroch, neskôr v piatich miestnostiach, ktoré boli roztrúsené po celej dedine. Vzhľadom na  nedostatok miestností vyučovanie bolo organizované v dvoch zmenách.  V kronike školy sú uvedené ako triedy pre žiakov tieto budovy:

 • škola pod kostolom
 • požiarna zbrojnica
 • u Šťastných
 • Osvetová beseda
 • "Drevenica"

V Drevenici sa nachádzalo centrum školy, kde prácu organizoval riaditeľ a vedenie školy. Od školského roku 1960/61 sa začalo vyučovať v novopostavenej budove s deviatimi triedami a špeciálnou učebňou. V novembri 1960 bola do užívania odovzdaná nová školská bytovka, ktorá mala veľký význam pri stabilizácii pracovných síl v škole.

V školskom roku 1960/61 navštevovalo školu 344 žiakov.

Postupne bol v areáli školy vybudovaný školský park, športové ihriská a komunikácie. Do školského obvodu patria obce Lietava, Podhorie a  Lietavská Závadka.