gototopgototop
Rada školy

Zasadnutia rady školy sa konajú v budove ZŠ. Na jej zasadnutiach sa riešia prevažne otázky organizačné, priestorové, finančný plán, vyhodnocovacia správa o výchovno-vyučovacích výsledkoch a iné. Dokumentáciu zo zasadnutí Rady školy pri ZŠ v Lietave nájdete tu.


Členovia rady školy

Zástupcovia pedagogických
zamestnancov:

Mgr.  Monika Maljačková,
Mgr.  Martina Botošová

Zástupcovia ostatných
zamestnancov školy:

Alena Balvonová

Zástupcovia rodičov:

Mgr. Eva Kučerová,  
Bc. Andrea Hanuliaková,
Ing. Michal Sim

Zástupcovia zriaďovateľa:

Ing. Závacká  Elena,
Ing.  Stanislav  Košša,
Ing.  Milan Matejkov

Predseda rady školy:

Ing. Michal Sim