gototopgototop
Vzdelávacie programy

Projekty

V zmysle platného školského zákona vypracovala základná škola školský vzdelávací program s platnosťou od 1. septembra 2008. Jeho súčasťou sú materiály ISCED 1 pre žiakov primárneho vzdelávania   a ISCED 2 pre žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania základnej školy. Reforma základného školstva je niekoľkoročný otvorený proces, školský vzdelávací program v spolupráci s pedagogickými pracovníkmi a radou školy bude pravidelne prehodnocovaný a aktualizovaný. Pri tvorbe ŠVP budú uplatňované projekty dlhodobé, na ktorých škola pracuje už niekoľko rokov, ako aj projekty vyhlasované jednotlivými ministerstvami na základe vyhlásení.
Škola pri spracovávaní jednotlivých projektov najmä v rámci rekonštrukcií a údržby budovy má záujem naďalej spolupracovať s obcou Lietava ako jej  zriaďovateľom. Ďalšou úlohou školy zostáva získavanie fondov na modernizáciu školy a nákup nových moderných pomôcok a techniky.

Dlhodobé projekty základnej školy:

  • Škola podporujúca zdravie
  • Infovek
  • Otvorená škola – oblasť športu
V rámci projektu Škola podporujúca zdravie okrem iných aktivít škola postupne buduje detské ihrisko a v spolupráci s obcou Lietava obnovuje športový areál.

Projekt  Infovek vyhlásený MŠ SR je súčasťou postupnej informatizácie slovenských škôl. V rámci projektu vybudovala ZŠ modernú počítačovú učebňu so 16 personálnymi počítačmi pripojenými na internet a súčasťou je moderná audiovizuálna technika. V súčasnosti škola inštaluje interaktívnu tabuľu s príslušenstvom s cieľom modernizácie výchovno – vyučovacieho procesu.

Projekt  Otvorená škola – oblasť športu ponúka žiakom športové aktivity a súťaženie v rôznych športových disciplínach a vzdelávanie v oblasti olympijského hnutia. Zo získaných prostriedkov boli pre žiakov kúpené športové potreby a dresy v hodnote Sk 50.000,-.